تعرفه ها سایت ای-حِرفه در سال ۱۳۹۷ بصورت زیر می باشد.

 

الف: کمیسیون

درصد کمیسیون شرکت ۳۰% برای هر محصول می باشد که ۲۰% از متخصص و ۱۰% از کارفرما دریافت می گردد. بگونه ای که اشتراک متخصص و کارفرما بصورت مجزا بر روی آن لحاظ می گردد.  این هزینه قبل از معرفی متخصص و کارفرما کسر شده و غیر قابل استرداد می باشد.

اگر محصولی بصورت موفق در شرکت اجرا شود ۱۰% از هزینه کل پروژه بصورت کیف پول در اختیار معرف قرار می گیرد.

 

ب: اشتراک (هزینه ها به هزار تومان)

میزان تخفیف هر اشتراک برای تمامی تراکنشهای مالی داخل شرکت قابل  استفاده است. هزینه اشتراک قابل استرداد نیست.

ج: افزایش کیف پول

هر یک از اعضای ای حرفه می توانند جهت سهولت در پرداخت کیف خود را در اینجا شارژ نمایند. تمامی تراکنش  های سایت توسط کیف پول قابل اجرا می باشد. توجه شود که کیف پول تنها برای خدمات سایت ای حرفه می باشد، امکان استرداد وجه وجود نخواهد داشت.

د: محصولات

برخی محصولات تحت برند ای-حِرفه دارای ارزش ریالی خاص خود می باشد.

ه: رزومه (هزار تومان)

نوع رزومه مدت اعتبار قیمت
ایجاد رزومه ساده ۲۰
ایجاد رزومه حرفه ای ۵۰
تمدید رزومه ساده یک ماه ۵
یک سال ۵۰
تمدید رزومه حرفه ای یک ماه ۲۰
یک سال ۲۰۰
ویرایش ۵