لیست سفارش پروژه

Displaying 1 - 6 of 6
نام کاربری عنوان پروژه نوع پروژه سطح پروژه موعد تحویل درصد پیش پرداخت حداکثر هزینه به تومان وضعیت
mina استفاده از شبکه عصبی فازی جهت تشخیص فالت در کارخانه سیمان
 • برنامه نویسی
 • تحصیلات
 • مشاوره
دانشجویی / اقتصادی 1397/11/15 30 8000000 در حال دریافت پیشنهاد
  طراحی کنترل مد لغزشی تطبیقی برای ربات
 • تحصیلات
 • مشاوره
دانشجویی / اقتصادی 1397/11/15 25 2000000 در حال اجرا
  مشاوره پایان نامه ارشد برق کنترل موضوع کنترل تطبیقی مد لغزشی
 • برنامه نویسی
 • تحصیلات
دانشجویی / اقتصادی 1397/11/15 25 6000000 اتمام
Mahdie شبیه سازی مقاله کنترل عصبی برای شناسایی مدل ARMAX
 • برنامه نویسی
 • تحصیلات
دانشجویی / اقتصادی 1397/08/12 30 800000 اتمام
Rezayi پروژه ارتباط زمان حقیقی جهت کنترل غیرخطی ربات در متلب
 • ساخت
 • برنامه نویسی
صنعتی/ آزمایشگاهی 1397/02/17 25 250000 اتمام
نام کاربری عنوان پروژه نوع پروژه سطح پروژه موعد تحویل درصد پیش پرداخت حداکثر هزینه به تومان وضعیت
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 6 of 6