فروردین ۲۵, ۱۳۹۶

شیطان آنقدر که بقیه می گویند هم بد نیست …

شیطان آنقدر که بقیه می گویند هم بد نیست …

حداقل برای ما انسان ها

حتما ماجرای شروع اختلاف شیطان و انسان که منجر به اختلاف وی با خدا شد را شنیده اید . در این مطلب ابتدا علت اصلی دشمنی شیطان رابررسی میکنیم:

آفرینش خاص انسان :

زمانی که خداوند موجودات را می آفرید از واسطه های گوناگونی استفاده می کرد .اما در مورد آفرینش انسان تنها خود در وجود انسان دست کاری قدرت نمود و انسان بر خلاف سایر مخلوقات دو بعدی آفرید (مثلا تمام فرشتگان خداوند فقط بعد روحی وتمام آفریده های زمین فقط بعد جسمانی دارند) خدا ابتدا مشتی خاک از زمین برگرفت (بعد جسمانی انسان ) سپس محبت خود را با خاک در هم آمیخت واز آن طریق دل (بعد روحانی) رابوجود آورد . همچنین خداوند فرمود که یک نعمت من شایسته نیست در جایی به جز پیشگاه خود یا دردل انسان باشد آن نعمت همان عشق خداوند است . خداوند انسان را عزیز آفرید و بر سایر موجودات برتری داد لذاخداوند تمامی فرشتگان را فرمود که بر اشرف مخلوقات (یعنی انسان) سجده کنند .

اختلاف شیطان با انسان :

در آن زمان که شیطان از فرامین خدا اطاعت نکرده و خود او را از لطف خدا بی بهره ساخت.شیطان از اتش آفریده شده بود و خود را از هر نظر بربرتر از انسان می دانست در حالی که او اعورانه می نگریست(بینش تک بعدی ) و بعد روحانی انسان را توجه نمیکرد (در برخی روایات او خواست که در بعد روحانی انسان تصرف کند ولی از دل انسان رانده شد پس خداوند نیز او را از درگاه خود راند) شیطان به انسان حسد می ورزید و انسان را مقصر می دانست پس از آن روز شیطان سوگند خورد که انسان ها را گمراه کند و از سوی خدا باز گرداند تا به خدا ثابت کند انسان لیاقت این همه توجه را ندارد.

اولین تخلف انسان :

خداوند پس آفرینش اولین بشر (حضرت آدم ) او را در بهشت خود قرار داد .(قابل ذکر است در آن زمان جهنم و دنیا مادی وجود نداشت) خدا تمام نعمتهای حود را در اختیار انها قرار داد و برای امتحان انسان استعمال از یک نعمت (درخت) را منع کرد* شیطان از این فرصت استفاده کرده تا به هر نحوی انسان را وسوسه در استفاده از آن کند و انسان ساده (در قران کریم اشاره شده به لغت “زیان کار “) فریب خورد از آن زمان خداوند محلی برای خوبان(بهشت) محلی برای گناهکارن (جهنم) ومحلی برای آزمایش همه(دنیای مادی و زودگذر) را آفرید. خدا زمانی که زمین را آفرید تصمیم گرفت که جانشینی از خود بر روی زمین قرار دهد که خدا انسان را انتخاب کرد.

اما این مطالب را همواره شنیده ایم آن چیزی را که می خواهیم در این نوشته اشاره کنیم چیز دیگر است . همان گونه که می دانید هیچ چیزی در طبیعت مطلق نیست یعنی نمی توان گفت که اصلی در طبیعت ۱۰۰ درصد صادق است(مثلا مگسها فقط عامل پخش کننده بیماری نیست بلکه نقش مثبت و قابل توجه تعمیر لایه اوزون بر عهده مگسهاست!!؟ ) بنابراین نمی توانیم بگوییم شیطان برای انسان فقط ضرر دارد در ادامه این مطلب به اثبات آن می پردازیم .

فواید شیطان برای انسان :

اگر شیطان نبود : همه انسان ها به خوشی و سلامتی در نزد خدا بودند اما …

۱) هیچ فرقی میان انسان ها نبود هیچ کدام بهتر از دیگری نبود چرا که همه خوب بودند اما همکنون بین انسان گناهکار وبی گناه تفاوت های بسیاری است وجایگاه همیشگی گناهکاران در جهنم و بی گناهان در بهشت است .

۲)نمی توانستیم به خود افتخار کنیم چون فقط خوبی در مقابلمان بود و بدی نبود تا بدان عمل نکنیم ونشان دهیم در مقابل بدی ها استواریم و گمراه نمی شویم .

۳)خدا نمی توانست به انسانها نشان دهد که از بین انها کدام شکر گذار و کدام ناسپاس هستند  چون که مخلوقاتش را آزمایش نکرده بود اما این دنیا محل آزمایشی برای انسان است که خداوند انرا تدارک دیده تا مخلوقات شکر گذار و ناسپاس خود را مشخص کند .

۴)خوبی های انسان نمایان نمی گشت زیرا همیشه هر چیزی در مقابل ضدش معنا پیدا می کند روشنی در مقابل  تاریکی و زیبایی در مقابل زشتی خود را نشان می دهد و خوبی های انسان در مقابل بدی هایش معنا پیدا می کند پس اگر همه چیز خوب بود ارزشی نداشت.

ما میتوانیم از هر چیزی درس بگیریم (مطابق سخن خدا در قران کریم در سوره آل عمران آیه ۱۳۷ که میفرماید”مضمون” انسان باید از گذشتکان خود عبرت بگیرد) چه از جنبه های خوب و چه از جنبه های بد . شیطان میتواند برای ما سرمشق باشد (چگونه ؟)

خصوصیات بد شیطان :

شیطان حتما خصوصیات بدی دارد که از درگاه خدا دور شده . در اینجا چند نمونه ذکر می کنیم

۱)اطاعت نکردن از فرمان خدا : زمانی که خدا شیطان را فرمان داد که بر اشرف مخلوقات سجده بزند شیطان سرپیچی کرد.

۲)حسد ورزیدن : همان طور که در ابتدا توضیح داده بودیم شیطان از توجه خاص خداوند به انسان گله مند بود .

۳)ایجاد دشمنی و کینه میان انسانها(دو به هم زنی) : یکی از راهبردهای شیطان برای گمراه کردن انسان از راه حق فتنه افکنی است شیطان بین مردم نفاق می اندازد که این اختلاف بین مردم سرچشمه اختلاف با خداست یک مورد از این اختلافات ریشه افکنی در دین خداست و همین اختلافات در گذشته (بین مبلغان دینی)باعث شده ما چند دین متفاوت داشته باشیم علاوه بر این بروز اختلاف عامل کینه و دشمنی بین مردم است دشمنی بین انسان ها معادل دشمنی با خدا ودوستی با احفاد شیطان است .

۴)بینش تک بعدی (اعورانه) :همان طور که گفته شده بود شیطان فقط به بعد جسمانی انسان توجه می کرد و میگفت چون انسان از خاک آفریده شده پس از خودش (آتش) پایین تر است و نباید به انسان سجده کند.در مقایسه این خصلت شیطان انسان باید توجه داشته باشد که به تمام ابعاد یک اتفاق توجه کند و تنها به یک جنبه نگاه نکند (مثلا در هنگام صدقه دادن این فکر را نکند که مقداری مال از جیب او بیرون می رود بلکه بگوید که چندین برابر این مال از جانب خدا بر من نازل می شودو این فرمان از جانب خدا داده شده ).

۵)شکستن همه پل های پشت سر (توبه نکردن): زمانی که شیطان از درگاه خدا بیرون رانده شد به جای اینکه از خدا طلب بخشش کند وبه انسان سجده کند تصمیم گرفت که انسان را نیز گمراه کند و به سمت خود بکشاند . در این مورد انسان باید از شیطان عبرت بگیرد و هرگز از لطف خدا ناامید نشود و بداند که در توبه بر روی همه بندگان باز است .

۶)غرور و تکبر :شیطان خود رافرشته مقرب خدا و از جنس برتر می دانست و از این بر خود مباهات می کرد همین عامل باعث سقوط او شد قران کریم به کرات اعلام کرده از غرور بپرهیزید که باعث نابودی شما می شود.

. خصوصیات خوب شیطان :

همان طور که گفتیم هیچ چیز مطلق نیست شیطان خصلت های خوبی هم دارد برخی از انها عبارتند از *:

۱)شیطان هیچ وقت نا امید نمی شود .

۲)شیطان به عهد و پیمان خود وفادار است .

۳) شیطان زینت دهنده ماهری است .

۴)شیطان بسیار کوشاست .

۵)شیطان برای رسیدن به هدفش کوتاهی نمی کند و دست به هر کاری می زند تا هدفش را عملی کند .

مقابله با شیطان :

برای مقابله با اوکه قسم خورده انسان ها را گمراه می کند زیرا انها بسیار سست عنصرند ما باید اثبات کنیم که اینگونه نیست و لیاقت  توجه خدا را داریم . برای اینکار باید اعمال خوب او را عکس و اعمال بد او را با قصد رضای خدا انجام دهیم اگر او هیچگاه از گمراهی انسان ناامید نمی شود ما نیز از مقابله با او ناامید نمی شویم اگر او به عهد خود برای گمراهی انسان تا ابد پایبند است ما نیز به عهد دوستی با خدا و اطاعت از او وفاداریم . اگر او بدی ها را خوب جلوه می کند ما خوبی ها را می شناسیم واز باطن بدی ها اگاهیم اکر او بسیار کوشا است در گمراه کردن ما پس ما نیز بسیار کوشاییم در رفتن به راه راست . اگر اواز دست زدن بر هر کاری برای گمراه کردن انسان استفاده میکند ما هم تمام فرایض دینی ر انجام می دهیم.

 

موضع گیری شیطان در روز قیامت :

ابتدا با هم ترجمه ایه شریف۲۲ سوره ابراهیم توجه کنیم :

{{و شیطان گفت ـ چون کار تمام شود ـ همانا خداوندبه شما وعده ی حق داد و من هم به شما وعده دادم و خلاف آن عمل کردم مرا بر شما هیچ تسلطی نبود جز این که شما را دعوت کددم و شما مرا پاسخ دادید پس مرا سرزنش نکنید و خود را سرزتش کنید نه من فریادرس شمایم و نه شما فریادرس من .من به این که شما شریک می گرفتید از قبل کافر بودم}}

پیام آیه : خداوند در قران فرمودند شیطان برای شما دشمن آشکاری است از این سخن نتیجه می گیریم که باید همیشه مواظب خود باشیم تا گرفتار وسوسه های شیطان نشویم زیرا در قیامت هیچگونه مسؤلیتی متوجه شیطان نیست .

 

 ما انسانها می توانیم با دعوت های شیطان مقابله کنیم

 

 

      

 

      *در مورد این خصلت ها منظور از خوب بودن این نیست که شیطان کار خوب انجام میدهد پس نزد خدا ثواب دارد  بلکه منظور این است که اگر این خصلت ها با نیت قرب الهی توسط انسان انجام شود عمل صالح محسوب می شود همان طور که میدانید از هر چیز هم میتوان استفاده سوء برد و هم استفاده سود.( مثلا با چاقو هم می توان فردی را از مرگ حتمی نجات داد وهم میتوان به مرگ حتمی دچار کرد).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *